Projekt unijny

Projekt będzie polegał na przygotowaniu dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla wnioskodawcy – spółki Hydraulika Siłowa SKRAW-MET Sp. z o. o. Spółka Komandytowa. Przygotowana dokumentacja będzie niezbędna do: – przeprowadzenia emisji akcji wnioskodawcy – debiutu wyemitowanych akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach projektu przygotowane zostaną następujące dokumenty:

  • procedurę obiegu informacji poufnych
  • raport due dilligence
  • wycenę spółki
  • politykę informacyjną spółki
  • prospekt emisyjny
  • teaser inwestycyjny
  • prezentację inwestycyjną

Przedmiot projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z uzyskania wsparcia. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel jest uzasadniony i racjonalny. Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. Wydatki kwalifikowane są uzasadnione i racjonalne a wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu i są adekwatne do projektu.Kapitał pozyskany na podstawie wykonanej dokumentacji spółka planuje przeznaczyć m.in. na innowacyjne działania.