Aktualności

PAŹDZIERNIK 2020
SYSTEM SUGESTII PRACOWNICZYCH KAIZEN W FIRMIE SKRAW-MET- pierwsze nagrody rozdane!
Wszystkim pracownikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność i propozycje zmian na lepsze. Zachęcamy całą Załogę Skraw-met do zaangażowania – czekamy na Waszą inicjatywę. Skrzynka Kaizena czeka na Wasze pomysły!

 

PAŹDZIERNIK 2020
„Kaizen” czyli po japoń­sku “ zmiana na lep­sze” ozna­cza codzienne popra­wia­nie pro­ce­sów w fir­mie, dzięki zaan­ga­żo­wa­niu wszyst­kich jej pra­cow­ni­ków. Kaizen to każde w uspraw­nie­nie pracy, które pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa, efek­tyw­no­ści i jako­ści. W fir­mach sto­su­ją­cych Lean Mana­ge­ment słowo kaizen jest czę­sto uży­wane do okre­śle­nia pomysł czy uspraw­nie­nia. System suge­stii pra­cow­ni­czych jest narzę­dziem, które ma słu­żyć umoż­li­wie­niu wpro­wa­dza­niu pomy­słów drze­mią­cych w gło­wach pra­cow­ni­ków firmy w życie. Celem wpro­wa­dze­nia Systemu Suge­stii Pra­cow­ni­czych w fir­mie Skraw-Met jest eli­mi­na­cja mar­no­trawstw w każ­dym pro­ce­sie i oraz poprawa warun­ków pracy.

 

WRZESIEŃ 2020
Posiadamy nowoczesny, stale rozwijany park maszynowy. Zakład pracuje na kilkudziesięciu maszynach CNC, ponadto na wyposażeniu firmy są: tokarki, frezarki, wiertarki, spawarki, roboty spawalnicze, piły automatyczne, prasy hydrauliczne. 15 linii montażowych, własna malarnia oraz własne laboratorium pomiarowe umożliwiają nam produkcję na najwyższym, światowym poziomie.


LIPIEC 2020
Wspominamy naszą wakacyjną akcję #GaszynChallenge: