QUALITY SINCE 1969 YEAR

We have experience and knowledge.
version:
version:

Projekt pozyskania zewnętrznego finansowania

Projekt będzie polegał na przygotowaniu dokumentacji służ±cej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla wnioskodawcy - spółki Hydraulika Siłowa SKRAW-MET Sp. z o. o. Spółka Komandytowa.

Przygotowana dokumentacja będzie niezbędna do:

- przeprowadzenia emisji akcji wnioskodawcy

- debiutu wyemitowanych akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Warto¶ciowych w Warszawie.

    W ramach projektu przygotowane zostan± następuj±ce dokumenty:
  • procedurę obiegu informacji poufnych
  • raport due dilligence
  • wycenę spółki
  • politykę informacyjn± spółki
  • prospekt emisyjny
  • teaser inwestycyjny
  • prezentację inwestycyjn±
Przedmiot projektu nie dotyczy działalno¶ci wykluczonych z uzyskania wsparcia. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel jest uzasadniony i racjonalny. Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy ¶wiadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Wnioskodawca posiada zdolno¶ć do sfinansowania projektu. Wydatki kwalifikowane s± uzasadnione i racjonalne a wskaĽniki projektu s± obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlaj± założone cele projektu i s± adekwatne do projektu. Kapitał pozyskany na podstawie wykonanej dokumentacji spółka planuje przeznaczyć m.in. na innowacyjne działania.Informacja o wyborze wykonawcy

1     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Informacja o wyborze wykonawcy
w zwi±zku z zakupem usług doradczych
zwi±zanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-30     Informacja [pobierz]Zapytanie ofertowe

1     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017
na zakup usług doradczych
zwi±zanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-16     Zapytanie ofertowe 1/11/2017 [pobierz]
 
2     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017
na zakup usług doradczych
zwi±zanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-11-16     Zapytanie ofertowe 2/11/2017 [pobierz]www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

5929     Hydraulika Siłowa
SKRAW-MET Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa 8513160003
     Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych
zwi±zanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie.
     2017-05-08     zał±cznik nr 1 [pobierz]
e-vue
simply way to send question to us
e-catalogue
download newest version our catalogue
e-galerie
see our products, office, factory and more
e-film
see now new movie
e-contact
we wait for you mail, phone...
Nous vous invitons á nous consulter!
Actuellement la société est perçue comme le premier producteur de servomoteurs hydrauliques, utilisés dans les machines de construction, machines routières, machines forestières, dans l´exploitation des mines de cuivre et aussi dans nacelles élévatrices, chariots á fourche, machines communales et agricoles.